Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Stories From Kiribati

Stories

Stories Post New Entry

Karakin Matari - E kororo bukin te bakoa are teaina (Mwakoro 5)

Posted by Amota Eromanga on February 23, 2019 at 12:45 PM

(IANGOAN TIRINGAKIN MATARI)

Ngke e euta atuna Matari ao e a noora Bakoa, are e tekateka ni kaitaraa. E a toki raoi ngkai nanon Matari bwa e a bon tibwa itaramata ma Bakoa are e a boongata arana inanon taningana mani uarerekena. Akea te kakarongoa ngkai a tabe moa uaakai ni kamwataua tarakiia i bon irouia.

Ai tera te mwaneaba aio n te tai aei? E onrake nanona ao tinanikuna irouia kaain Moone bwa kaitaraan ao kan noran te roko aio. A boni babane kaain marawa ni moa mai irouia bakoa ake a totooa man tiritiri ni karokoa ikan ma manin marawa ake a uarereke. Akea ae tiku ni mwengana ngkai ana baire Bakoa bwa te bane n roko. A bon kaman tia naba ni wene babaire iaon waaki ake a riai ni karaoaki. E a urakinaki ngkai nako nanon te mwaneaba te amwarake ni butimwaai nakon Matari.

A urakinaki ma aingaia ma aingaia ni karokoa akea bwa e a bwaenaata te amwarake arei ao man tei bwa te tabuki inanon te mwaneaba. E a bon ana arona te bwabwai ae aki kamwaaki are e airi ma baana, wakaana ao bokabokana; ika aika a kateketeke, kabuebue ao mani kanganga naba; manin taari ake a kamamate n aron te buni, te tia, te nou, te aa ao a mwaiti kurikuri riki.

“Anne marikem ibukin te bong aio. Ko riai ni kabanei n akea tamruruna ae na noraki n tiku iaon te inai imwaain otin taai n te ingabong. Ngkana ko riaon aio ao bairean taekam bwa te tiringaki!” e kanakoa ana moti Bakoa ae matoatoa.

E na tera riki ae na kona Matari? Akea riki irarikin iangoan kabanean kanana akekei, aingaia are e a nako kain te amwarake irouna. E kakaitaraaki ao mani kakamaroroaki iroun Bakoa ni karaki aika akea riki bwa ti taekan ueana, ununna, korakorana ao tiritirina iaon abana ae Moone ma ana tabo ae marawa. Akea bwa e a bong arei ao are e bon waakinako naba te amwarake ma te mamarooro irouia uaakai. Ngke e a nukanibong ao akea bwa a bwaka ni matu angiia te koraki ake inanon te mwaneaba. E kakorakoraa Bakoa bwa e na aki matu ma ngke e a bon taira bwa e a kani ngaina, ao a ti tao naba matana.

E karaurau Matari ni kabwara matan te abein are e mena iai ana man te kekenu ao mani wirikiriki nakoina ni kangai, “Kana te amwarake ae tabukirake aio n akea naba tamruruna ae ko na katikua!”

E a nako ana kai na kekenu! E nga te tabuki arei e tei inanon te mwaneaba? Bon te kamimi bwa inanon te tai ae rangi n tawe ao e a bon bing naba te amwarake arei ao man itiaki aon taian inai. Bon akea naba tamrurun te amwarake ae kona n noraki. Ai aki akora amwaraken te man ae tuakarako aei? Ao ngaia akea naba tokin kanana? E kaenakoa ngkanne baina Matari, e ana ana man arei ao mani kaokia nakoni nnena.

Te kubanrou tera iroun Bakoa ngke a ure matana ao ai akea te tabuaki ae kona n nooria. E taku bwa e mii aingaia are e a bubui raoi matana bwa e na kamwataua raoi tarakina. E takarua nakoia kaain te mwaneaba bwa a na tuoi taabo nako. E a wakinako te tutuo ma te kakae man te karangaina anne ao n reitinako inanon te ngaina. A roko i meang, maiaki, mainiku, maeao ao n taabo nako ma bon akea nikiran te amwarake ae a kunea. E a bwara nanoia aingaia are a okira Bakoa ao mani kaongoraea rongorongon aia kakae.

“Nao, ngaia bon te toa ngkoe!” e eka Bakoa nakon ana irua are e tabe ni kakaitara.

“Are ieta te akoi bwa ti a tibutaua iai!” e kaeka Matari ma te kukurei, riki ana man te kekenu are e baina atiina.

Ma e aki toki ikanne bwa n ana kauoua ni bong, ao e manga urakinaki naba te amwarake are ai aron naba are mai mwaaina. Ngke e a manga bwaka naba ni matu matan Bakoa ao e a manga bo naba ana tai te kekenu n amwarake. E a manga bwaronako naba te koraki bwa tuoan ao kakaean nikiran te amwarake bwa e karabaaki ia. E bwara nanoia taani kakae ao ikanne are e a manga tokanikai naba Matari man te tiringaki are kakariariaaki.

N te kateniua ni bong, are ai bon ana kaitira ni bong Matari, ao e a manga roko naba te amwarake inanon te mwaneaba. Aio te tai are e a kaman baireaki bwa ai bon te bakaborau naba ngkai e nang tiringaki n te ingabong are i mwiina. E ata te bwai are e nang riki nakoina Matari aingaia are ngke e kaotinakoa te kekenu n te tairiki anne ao e tuangnga ni kangai, “Kana te amwarake ae tabuki aio ao ko a reitianako naba ni kaniia kaain nanon ma tinanikun te mwaneaba ni bane. Uringnga ni katuka Bakoa n ti ngaia!”

E kibara te amwarake are i nuuka arei te kekenu ao man itiria n akea nikirana. E aki toki nanona iai aingaia are e a manga kanaanako are riaan boti n akea temanna ae katikua. Ni baneia kaain nanon te mwaneaba ao e a manga eweka tinanikun te mwaneaba ao ni kaniia naba ni kabaneia. E aki naba rauaki nanona ma birotona aingaia are e a manga okira nanon te mwaneba ao man kibara Bakoa. E takaakaa ni bubuti buokana Bakoa nakon Matari bwa e na taua ana man arei.

Ngke e ongo Matari takakaan Bakoa ao e a kiba n taua te kekenu. Ma e oimwi teutana bwa e a tia n kanaki mwakoron waen Bakoa are teaina. Ni karokoa te bong aio, ao e bon teimatoa n noraki kororon bukin te bakoa are teaina. E riki anne man ana mwakuri te kekenu - are e mwaneweaki n te karaki aio!

Imwiin tian anne, ao e a kitana Moone Matari n okirikaki nakon tibuna are e tiku n tataningaia n aia atimwakoro are a mamaeka iai. A tiku ni maeka ikekei ma te kukurei.

Mwakoro 1 - 4:

Mwakoro 1: https://www.storiesfromkiribati.com/apps/blog/show/45205773-karakin-matari-e-kororo-bukin-te-bakoa-are-teaina-mwakoro-1-

Mwakoro 2: https://www.storiesfromkiribati.com/apps/blog/show/45481453-karakin-matari-e-kororo-bukin-te-bakoa-are-teaina-mwakoro-2-

Mwakoro 3: https://www.storiesfromkiribati.com/apps/blog/show/45623350-karakin-matari-e-kororo-bukin-te-bakoa-are-teaina-mwakoro-3-

Mwakoro 4: https://www.storiesfromkiribati.com/apps/blog/show/46374367-karakin-matari-e-kororo-bukin-te-bakoa-are-teaina-mwakoro-4-Categories: Legends & Myths

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

0 Comments